۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

The Way Out

Boring! Such boring literature! Such mediocre authors! And worst of all, those lazy critics and readers! Bored to death! This is the main impression I have after years of literary study, or precisely, reading the modern narrative literature of Iran.

۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

Revelation: Differing Patterns in the Reception of the Apocalypse

با قبول ریسک ساده‌گرایی ِ بسیار، می‌توان تفسیرهای متفاوت ِ مکاشفه را حولِ دو محور اساسی ترسیم کرد: یک، محور ِ گاه‌شمارانه، که شامل شیوه‌های گوناگونی ست که تصویرهای کتاب به روی‌دادها یا اشخاصی در گذشته، حال یا آینده مرتبط شده‌اند؛ محور ِ دوم، تفسیرها را بر اساس میزان رمزگشایی (decoding) و از سوی دیگر «حقیقت‌یافتن/تحقق» دسته‌بندی می‌کند.

۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

Fantastic

فَنتَستیک
فانتزی، تخیلی، موهوم، یا غیرواقعی (Fantastic)، امروزه به آثار داستانی گوناگونی اطلاق می‌شود که از [عناصر] فراواقعی یا به‌ظاهر فراواقعی استفاده می‌کنند. در رمانتیسیسم آلمان (تیک و هافمَن)، در داستان‌های گوتیک و داستان‌های ارواح انگلیسی، در ادبیات قرن نوزده فرانسه (برای نمونه، نودیه و موپاسان)، و در تصویر‌های قرن بیستمی از دنیاهای رؤیایی/خیالی (کَرول) و دنیاها و روی‌دادهای ظاهراً ناممکن (کافکا و بورخس)، نمونه‌هایی از آثار خیالی را می‌بینیم.