۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

Antisemitism 4


بخش ِ چهارم (بخش ِ پایانی)

فصل هفتم: پیامدها

پس از به قدرت رسیدن ِ هیتلر، نخستین خشونت ِ عمده علیه ِ یهودیانْ در مارس ِ 1938 نه در آلمان و نه به دست ِ رژیم ِ نازی، بل‌که در اتریش ِ تازه ”‌الحاق‌شده‌“ به آلمان، به صورت ِ خودانگیخته به اجرا درآمد. (ص 86)