۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

Antisemitism - 3


بخش ِ سوم ِ مطلب

فصل ِ پنجم:

مُخاطرات ِ مدرنیته

نقد ِ خردستیز ِ مدرنیته‌ی ”یهودی“ که موجب ِ شکل‌گیری آن میزان از یهودستیزی شد، چنان‌که اغلب ادعا شده کاملن هم غیرعقلانی نبود. شرایط ِ آلمان ِ اروپای ِ مرکزی در اواخر ِ قرن ِ نوزده، و نقش ِ عمده‌ی یهودیان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اندیشه و فرهنگ، چنان نقدی را اعتبار می‌بخشد.