۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

Antisemitism - 2

بخش ِ دوم ِ مطلب
فصل ِ سوم: قوم ِ برگزیده
در آغاز ِ دهه‌ی هشتاد ِ قرن ِ نوزدهم که یهودستیزی هم‌چون جنبشی سیاسی ظاهر شد، هدف ِ آشکارش یعنی جامعه‌ی یهودیان ِ اروپا، شاهد ِ دگرگونی ِ شدید ِ موقعیت ِ خود در طول ِ قرن ِ گذشته بود. آگاهی از ماهیت و مسیر ِ حرکت ِ این دگرگونی و تنوع ِ جغرافیایی ِ موفقیت‌اش، در فهم ِ سیر ِ یهودستیزی نقشی حیاتی دارد.» (ص 23)