۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

کتاب مقدّس (32)

باب 36
نسل عیسو
1 و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است: 2 عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی، و اهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون حوی، 3 و بسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت.

۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (31)

باب 35
بازگشت یعقوب به بیت‌ئیل
و خدا به یعقوب گفت: «برخاسته، به بیت‌ئیل برآی و در آنجا ساکن شو و آنجا برای خدایی که بر تو ظاهر شد، وقتی از حضور برادرت عیسو فرار کردی، مذبحی بساز.»

۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (30)

باب 34
ماجرای دینه
1 پس دینه، دختر لیه، که او را برای یعقوب زاییده بود، برای دیدن دختران آن مُلک بیرون رفت. 2 و چون شکیم بن حمور حِوی که رئیس آن زمین بود، او را بدید، او را بگرفت و با او همخواب شده، وی را بی‌عصمت ساخت. 3 و دلش به دینه، دختر یعقوب، بسته شده، عاشق آن دختر گشت، و سخنان دل‌آویز به آن دختر گفت.