۱۳۸۷ شهریور ۹, شنبه

قاضی و جلادش

 
 
Der Richter und sein Henker
Friedrich Dürrenmatt
نویسنده: فریدریش دورنمات
مترجم: س. محمود حسینی‌زاد
انتشارات: نشر ماهی
چاپ دوم، بهار 1387
قطع جیبی، 157صفحه
1400 تومان

۱۳۸۷ مرداد ۲۸, دوشنبه

تمرین ِ مُدارا

(بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و...)
نویسنده: محمد مختاری
انتشارات: ویستار
چاپ دوم 1377
قطع رقعی،384 صفحه
1500 تومان
 
محمد مختاری، شاعر، نویسنده، منتقد، و عضو هیأت دبیره‌ی ”کانون نویسندگان“، از دسته‌ی شاعران و نویسندگان ِ ”چپ“ ِ ایران بود. اندیشه‌اش، تحت تأثیر چپ نوین، و سوسیالیسم ِ عدالت‌خواه ِ فارغ از تمرکزطلبی و مستقل از حکومت ِ کمونیستی ِ شوروی، و همچنین متکی به ”خرد ِ انتقادی“ِ برخاسته از فلسفه‌ی مدرن بود. آن‌گونه که از نوشته‌هایش برمی‌آید، آدمی رادیکال بوده و در دفاع از آزادی ”بی ‌حد و حصر“ اندیشه و بیان، مبارزه با سانسور ِ دولتی، و دفاع از آزادی‌های مدنی، هرگز کوتاه نیامده و تا آخرین حد ممکن، بر مواضع‌اش پای فشرده است. 

۱۳۸۷ مرداد ۱۴, دوشنبه

تربیت ِ اروپایی

A European Education
Romain Gary
تربیت ِ اروپایی
نویسنده: رومن گاری
مترجم: مهدی غبرایی
انتشارات: نیلوفر
چاپ اول 1362
قطع رقعی، 324 صفحه
450 ریال
 
«بله، مـی‌دانـم. جــدی گرفتنش مشکل است، نـه؟ اروپـا همیـشه بهـتـریـن و قدیمی‌تـریـن دانشگاه‌هـا را داشته. ایـن دانشگاه‌هـا عظیم‌تـرین کتاب‌ها و عقاید را به جهان عرضه کرده‌انــد: عقایــد والایـی دربـاره‌ی آزادی، شأن و شرفِ انسانی و برادری. دانشگاه‌های اروپا، مهد تمدن بشری بـه حساب می‌آیند. با وجود ایـن، حاصل ِ تربیت ِاروپایـی چیــزی نیـست مگر اتـاق‌های گاز، تجاوز به حقوق ِدیگران، بـردگی و جـوخه‌های اعدام ِدم ِ صبح. اما شکی نیست که این تنها یک لحظه‌ی گذرای تیرگی‌ است. بالأخره این دوره هــم یک روزی تـمـام مـی‌شـود. بله تمام می‌شود.»