۱۳۸۶ فروردین ۲۳, پنجشنبه

زندگی در پیش ِ رو

زندگی در پیش ِ رو
نوشتهی: رومن گاری
ترجمهی: لیلی گلستان
نشر: بازتابنگار
چاپ پنجم 1385، 217 صفحه، قیمت 2600 تومان
در یک محلهی کثیفِ پاریس، ساختمانی چند طبقه وجود دارد که طبقه‌ی ششم آن محلِ نگهداری تعدادی بچهی حرامزاده است. این بچهها توسط مادرهای فاحشه به این مکان سپرده شدهاند و سرپرستشان یک پیرزن یهودی ِ لهستانی به نام رُزا خانم است. رز بازماندهی ِ آشویتس است. ماهیانه مبالغی از طرف مادرهای بچهها به رزا خانم میرسد و او با مصیبت، این بچهها را اداره میکند. بیشترِ اعضای دیگرِ ساختمانِِ، سیاه‌پوست و آفریقایی هستند: سنگالیها، گینهییها و بیشترِ ساکنانِ محل همین عربها هستند.